Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Objavljeni dokumenti

Program utroška sredstava za ozakonjenje zgrada na području Općine Janjina
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi za 2019.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
Mjere socijalnog programa za 2019.
Plan razvoja sustava CZ
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
Plan razvoja sustava CZ
Plan čuvanja, motrenja i ophodnje
Odluka o paušalnom porezu
Odluka o određivanju zona i koeficijenata unutar razreda turističkog mjesta, Sreser
Odluka o financiranju političkih stranaka
Analiza stanja sustava CZ
Odluka o ukidanju postrojbe civilne zaštite
Cjenik i način plaćanja javne usluge gospodarenja otpadom
Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
Odluka o mjerama sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o komunalnom redu
Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Janjina
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću, Rješenje
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću, Plan 2019.
Zaštita osobnih podataka, Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju podataka
Zaštita osobnih podataka, Rješenje o imenovanju
Izvješće
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Janjina, izmjene i dopune
Mjere socijalnog programa
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi
Program komunalne infrastrukture
Odluka o općinskim porezima
Odluka o imenovanju ulica
Odluka o davanju suglasnosti na radove pojačanoga održavanja na pomorskom dobru
Odluka o usklađenju cijene vode
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Janjina
Plan savjetovanja s javnošću
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na pomorskom dobru na podr. OJ
IDPPUOJ, odredbe za provođenje, pročišćeni tekst
Odluka o općinskim porezima
Odluka o financiranju političkih stranaka i vijećnika koji su u vijeće izabrani s liste KLGB
Opći tehničko-tehnološki uvjeti isporuke vodnih usluga
Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite
II Ciljanje izmjene i dopune PPUOJ, Odluka o usvajanju
Zahvat na javnoj površini, Obrazac zahtjeva
Mjere socijalnog programa za 2017. godinu
Plan javne nabave za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Stožer civilne zaštite, odluka o imenovanju
Odluka o komunalnom redu Općine Janjina
Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o usvajanju Popisa kapitalnih projekata od interesa za Općinu Janjina
PPUOJ - Dopuna, izvješće
PPUOJ - Dopuna, Odredbe, pročišćeni tekst
PPUOJ - Dopuna, karta 4-1
PPUOJ - Dopuna, karta 4-2
PPUOJ - Dopuna, karta 4-3
PPUOJ - Dopuna, karta 4-5
PPUOJ - Dopuna, karta 4-4
PPUOJ - Dopuna, karta 4-0
II Ciljane izmjene i dopune PPU Općine Janjina, Izvješće s javne rasprave
Mišljanje na izmjene i dopune PP DNŽ
Natječaj za zapošljavanje, upute i obavijesti
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Pravilnik o unutarnjem redu, izmjena i dopuna
Oglas za prijem u službu na radno mjesto referent /komunalni redar (određeno vrijeme)
Komunalni redar: obavijesti i upute kandidatima
Prvo jn
Odluka o osnivanju FLAG
Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju specijaliziranog vozila
II Ciljane izmjene i dopune PPUOJ, izmjena i dopuna Odluke
II (ciljane) izmjene i dopune PPUO Janjina
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina
Godišnji provedbeni plan zaštite od požara
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Janjina d. o. o.
Struktura cijene vode
Plan gospodarenja otpadom
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Janjina
Poslovnik općinskog vijeća
Strateški plan Općine Janjina
Plan javne nabave za 2014. godinu
Tablica jamstva i suglasnosti za zaduživanje
Objava financijskog izvješća o financiranju izbora za JLP(R)S
Plan javne nabave 2013
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Odluka o komunalnom doprinosu, izmjene i dopune
Zaključak o javnoj raspravi IDPPUOJ
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Janjina
Plan evakuacije turista
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje
Usklađenje plana zaštite od požara
Poziv na nadmetanje: Rekonstrukcija i prenamjena prostora tržnice za potrebe dječjeg vrtića
Odluka o agrotehničkim uvjetima
Procjena ugroženosti od požara
Plan zaštite od požara
Izvješće o radu Općine Janjina od 1997. - 2007. godine
Odluka o auto-taksi prijevozu
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o donošenju prostornog plana Općine Janjina
Komunalni doprinos
Odluka o vlastitiom pogonu
Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa
Zahtjev za vodovodni priključak
Zahtjev za priključenje na lokalnu vodovodnu mrežu
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom redu
Odluka o vodoopskrbi
Odluka o odvozu komunalnog otpada
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
Zakon o lučkim kapetanijama
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede
Kakvoća mora u turističkoj sezoni
Istraživanja: Najčistije more od Prapratne do Dračevca
Vlastiti pogon, pravilnik o poslovanju
Zaključak o imenovanju novog vijećnika
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divlji
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Janjina
Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Janjina
Odluka o davanju sluglasnosti za provedbu ulaganja na pomorskom dobru, 1010/1 k. o. Sreser
Odluka o davanju sluglasnosti za provedbu ulaganja na pomorskom dobru, 5993 k. o. Janjina
Odluka o financiranju političkih stranaka, 2018.
Odluka o zakupu javnih površina Općine Janjina


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr