Javni poziv Kraj Rat

JANJINA, 12.12.2019. god.

Na temelju članka 123. do 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Ur. broj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, načelnik Općine Janjina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Janjina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Janjina, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Kraj Rat, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarskih čestica broj: 784/2, 783/2, 733/21 katastarske općine Sreser, o nastavljanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastar i zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će       GEO ARION d.o.o., Između dolaca 14, 2036 Mokošica, direktor Toni Glavor, ovlašteni inženjer geodezije.

Predstavnici Općine Janjina, kao pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama provest će dana 19.12.2019. godine, u vremenu od 13,00-14,00 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju lošeg vremena mjerenja se odgađaju za slijedeći radni dan.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 20.12.2020. godine, u vremenu od 09,00-12,30 sati, u prostorijama Općine Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina.

Načelnik: Vlatko Mratović