Jedinstveni upravni odjel

tel. +385(0)20741369
fax. +385(0)20741005
e-adresa: janjina@janjina.hr

Pročelnica: Antonija Prišlić
Viši savjetnik za proračun i financije: Sanja Bjelovučić
Komunalni redar: –
e-adresa: komunalni.redar@janjina.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave janjina@janjina.hr