DOKUMENTACIJA O NABAVI – RADOVI NA ZGRADI VIJEĆNICE OPĆINE JANJINA: ODLUKA O ODABIRU (1)  ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (2)

DOKUMENTACIJA O NABAVI – Radovi na uređenju centra rive Sreser: Prilog 1 – PONUDBENI LIST; Prilog 2 – TROŠKOVNIK:  Prilog 3 – IDEJNO RJEŠENJE; DOKUMENTACIJA O NABAVI; POZIV ZA DOSTAVU PONUDE; Odluka o odabiru Radovi na uređenju centra rive Sreser ;

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2022.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2021.

Plan javne nabave za 2024.pdf

Plan javne nabave za 2024.doc

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE_III

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE_II

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE_I

DOKUMENTACIJA O NABAVI – Radovi na uređenju i sanaciji prometnih površina i ulica u Općini Janjina;  Prilog_1_PONUDBENI LIST;  Prilog_2_TROSKOVNIK

DOKUMENTACIJA O NABAVI –  Radovi na izgradnji zida na groblju Osobjava;  Prilog_1_PONUDBENI LIST;   Prilog_2_TROŠKOVNIK ; ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDAODLUKA O ODABIRU

DOKUMENTACIJA O NABAVI – Radovi na sanaciji i zamjeni postojeće javne rasvjete na šetnici Drače-Sreser; Prilog_1_PONUDBENI LIST ; Prilog_2_TROŠKOVNIK ; ZAPISNIK O PREGLEDU PONUDA; ODLUKA O ODABIRU

Plan javne nabave za 2023.

Plan javne nabave za 2022.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021.

Oduka o odabiru najpovoljnije ponude – RIBARNICA

Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude – RIBARNICA

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu – ribarnica: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, DOKUMENTACIJA RIBARNICA; Prilog 1. – TROŠKOVNIK

Odluka o odabiru po Javnoj nabavi “Opskrba električnom energijom”

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za Javnu nabavu “Opskrba električnom energijom”

Plan javne nabave za 2021.-godinu

Poziv na dostavu ponude: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave: JN – 1/2021.

Poziv za dostavu ponude, nabava kompostera