DOKUMENTACIJA O NABAVI – Radovi na sanaciji i zamjeni postojeće javne rasvjete na šetnici Drače-Sreser; Prilog_1_PONUDBENI LIST ; Prilog_2_TROŠKOVNIK 

Plan javne nabave za 2023.

Plan javne nabave za 2022.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021.

Oduka o odabiru najpovoljnije ponude – RIBARNICA

Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude – RIBARNICA

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu – ribarnica: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, DOKUMENTACIJA RIBARNICA; Prilog 1. – TROŠKOVNIK

Odluka o odabiru po Javnoj nabavi “Opskrba električnom energijom”

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za Javnu nabavu “Opskrba električnom energijom”

Plan javne nabave za 2021.-godinu

Poziv na dostavu ponude: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave: JN – 1/2021.

Poziv za dostavu ponude, nabava kompostera