OPĆINA JANJINA JE NABAVILA 120 SPREMNIKA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA U DOMAĆINSTVU

MOLIMO VAS DA SE JAVITE E-PORUKOM ILI TELEFONSKIM POZIVOM NA 020741369 U POPIS ZA PREUZIMANJE SPREMNIKA

JAVNI UVID

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, Klasa: 011-01/19-01/03, Ur. broj: 541-01-19-11, od 02. travnja 2019. godine, načelnik Općine Janjina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Janjina, kao pravna osoba koja upravlja komunalnom infrastrukturom na administrativnom području Općine Janjina, obavještava nositelje prava na nekretninama koje obuhvaća i koja neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena komunalna infrastruktura Boćarsko igralište, park Janjina, kiosk, tržnica, parking (prema Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Janjina Klasa: 023-05/19-03/54 Ur.broj: 2117/06-01-20-02 od 29.05.2020 godine) a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarskih čestica broj: 515/1, 515/2, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 514/1, 514/2, 5954/1, 636/11, 636/12, 494/1 katastarske općine Janjina, o nastavljanju postupka evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u katastar i zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture izradit će GEO ARION d.o.o., Između dolaca 14, 20236 Mokošica, direktor Toni Glavor, ovlašteni inženjer geodezije.

Predstavnici Općine Janjina, kao pravne osobe koja upravlja komunalnom infrastrukturom provest će dana 22.12.2020. godine, u vremenu od 14:00-14:30 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena komunalna infrastruktura, uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju lošeg vremena mjerenja se odgađaju za slijedeći radni dan.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima je izvedena komunalna infrastruktura, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 23. 12. 2020., u vremenu od 09:00-12:30 sati, u prostorijama Općine Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina.

poziv za javni uvid

Općinski načelnik:

Vlatko Mratović, v. r.