DOKUMENTACIJA O NABAVI – RADOVI NA ZGRADI VIJEĆNICE OPĆINE JANJINA:  ODLUKA O ODABIRU (1) ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (2)