Poziv javna rasprava

Sažetak za javnost

Tekstualni dio – provedbene odredbe

Grafički dio – kartografski prikazi