DOKUMENTACIJA O NABAVI – Radovi na uređenju centra rive Sreser: Prilog 1 – PONUDBENI LIST; Prilog 2 – TROŠKOVNIK:  Prilog 3 – IDEJNO RJEŠENJE; DOKUMENTACIJA O NABAVI; POZIV ZA DOSTAVU PONUDE; ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA;  Odluka o odabiru Radovi na uređenju centra rive Sreser ;