Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Sreseru

Odluka o prihvaćanju ponude zakupa prostora u Sreseru

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023.

Poziv javna rasprava

Sažetak za javnost

Tekstualni dio – provedbene odredbe

Grafički dio – kartografski prikazi